SỞ BAN NGÀNH      ĐƠN VỊ Y TẾ     BỘ Y TẾ   

Văn pḥng UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giao thông Vận tải

Sở Xây dựng Sở Tư pháp
Sở Khoa học và Công nghệ Sở Nội vụ
Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Quản lư Khu kinh tế

Thanh tra tỉnh Ban Dân tộc  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Tài chính
Sở LĐTB & XH Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Công thương Sở Ngoại vụ